Young Sheldon Season 1 Episode 13

As flu season hits Medford, Sheldon takes extreme measures to remain healthy.

Levidia